Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelende therapeuten een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij, of onze administrateur een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24104 Behandeling acupunctuur ‘ of ‘24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde’.

 

Ken uw wettelijke rechten

De relatie tussen u en uw hulpverlener is wettelijk geregeld. In onder meer de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners vastgelegd. Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut. Het kan volgens de wet doorbroken worden:

 • Met uw toestemming,
  Indien u jonger bent dan 16 jaar, kan zonder uw toestemming informatie verstrekt worden aan uw wettelijk vertegenwoordigers, tenzij de hulpverlener door het uitwisselen van informatie met hen niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen.
 • Op wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld in het kader van de Wet bestrijding infectieziekten of de Wet op de lijkbezorging.
 • Bij een zwaarwegend belang, d.w.z. als het bewaren van het geheim voor u of de ander ernstig nadeel of gevaar oplevert. Er moet sprake zijn van een noodsituatie, zoals kindermishandeling.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek. Dit mag alleen onder strikte voorwaarden en in beginsel alleen met uw toestemming.
 • Door de rechter. Deze kan bepalen dat het medisch geheim moet worden doorbroken.
  In contact met andere zorgverleners. Indien noodzakelijk kan informatie worden uitgewisseld met andere behandelaars. U kunt hiertegen bezwaar maken!

Meer lezen over uw rechten en plichten als patiënt kunt u op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens en op de website clientenrechten.nl.

Reacties zijn gesloten.