Klachten en aansprakelijkheid

Respect, veiligheid en vertrouwen staan centraal in onze praktijk.
Het kan zijn dat je ergens niet tevreden over bent. We vinden het fijn als je dit dan eerst met ons bespreekt. Wellicht is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit. Wil of kun je de klacht niet met ons persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit, dan kun je gebruikmaken van een  klachtenfunctionaris via beroepsvereniging Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). De klachtenregeling van de LVNT is gebaseerd op het beginsel van een onafhankelijke mediator. Het doel is om te komen tot een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Een klacht of uiting van onvrede kan schriftelijk via het klachtenformulier worden ingediend bij de LVNT.

Komt u er met deze mediator niet uit dan kunt u, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG): www.scag.nl. Deze stichting is onafhankelijk en onpartijdig. Zij kunnen bemiddelen bij uw klacht.

Als u er dan nog niet uitkomt kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie. Hiervoor is onze praktijk aangesloten bij TCZ. Het Tuchtrecht Complementaire Zorg. Deze onafhankelijke commissie geeft bindende oordelen om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de complementaire zorg te bewaken. 

Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. U bent ook zelf verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dat geldt ook voor eventuele veranderingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens etc.
Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden hebt door bezoeken aan onze praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadigingen van materialen tijdens of na een bezoek. Wij hebben een collectieve beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de LVNT. Deze verzekering beschermt ons tegen financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die veroorzaakt is tijdens het werken in de praktijk.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ieder zorgverlener heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind of de ouder.
Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Reacties zijn gesloten.